Dárcovská banka

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů při poskytování zdravotních služeb

Vážení budoucí dárci,

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů, včetně zvláštních kategorií osobních údajů (zejména údajů o zdravotním stavu), správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvis­losti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 1. Kontaktní údaje správce:

Banka stolice-Restore-Restart, z.ú., IČO: 17092302, se sídlem: Vídeňská 800, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 1054, telefon: +420 245 008 006, web: www.bsrr.cz

 1. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

Vedení dokumentace a plnění dalších povinností spojených s darováním stolice.

Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění právních povinností Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, stanovených zejména

My a naši případní smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracováváme následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, kontaktní adresa,
 • elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
 • další osobní údaje spojené: popis zdravotního stavu

A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky jde o:

 • cookies
 • webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli
 • IP adresa
 • datum přístupu a doba přístupu
 • vyhledávací dotazy
 • kód odpovědi http a https
 • přenášené skupiny dat
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

 

 1. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

zaměstnanci Správce

poskytovatelé zdravotních služeb (především laboratoře zpracovávající odebraný materiál)

státní orgány (zejména orgány činné v trestním řízení, Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy) a další subjekty na základě jiných právních předpisů,

subjekty, které Správci poskytují služby a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

 1. Předávání osobních údajů do zahraničí:

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 1. Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let, případně po dobu, po kterou je dáno jinými právními předpisy.

 1. Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu či výmaz (pokud jsou k výmazu dány zákonné důvody).

Máte právo na omezení zpracování.

Máte právo vznést námitku proti zpracování (pouze k účelu oprávněných zájmů Správce – viz bod 4.).

Máte právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osob­ních údajů a výkonem Vašich práv podle příslušných právních předpisů.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení obecné­ho nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www.uoou.cz).

 1. Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 18 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 18 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

 1. Poučení k Vaší povinnosti poskytnout osobní údaje:

Poskytování Vašich osobních údajů je potřeba pro to, abychom mohli ověřit, zda se můžete stát dárcem. V případě, že splníte podmínky pro dárce, budeme vaše osobní údaje potřebovat pro další evidenci spojenou s darováním stolice.